โปรแกรม google earth

โปรแกรม Google Earth

สำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือที่พัฒนาโดย Google ซึ่งให้บริการในรูปแบบแผนที่โลกแบบสามมิติ นั้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูภาพถ่ายจากดาวเทียม แผนที่ 3 มิติ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในที่สัมผัสโดยตรงกับร่างกายของมนุษย์และสัมผัสกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบข้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์

เครื่องมือช่าง

เครื่องมือช่าง

ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานในอาชีพช่างหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระบายหรือดัดเพื่อสร้างสิ่งของหรือซ่อมแซมอะไหล่ ส่วนใหญ่เครื่องมือช่างต้องใช้มือควบคู่