frenzy 1688
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

หัวข้อ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) คือสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในที่สัมผัสโดยตรงกับร่างกายของมนุษย์และสัมผัสกับอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบข้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและสภาพส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพคือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคภายนอกและภายในของโลกหรือสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมภายในร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในโลก

นอกจากนี้ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์เองด้วย เช่น สิ่งแวดล้อมทางสังคม สิ่งปนเปื้อนทางอากาศ ภาวะเสี่ยงจากสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค และความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อสุขภาพและสภาพทางกายของมนุษย์ในช่วงเวลายากไร (อาทิ การเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมที่มีพายุพาทและภัยธรรมชาติอื่น ๆ) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพหมายถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและพลังงานที่มีต่อร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตบนโลก  

 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตมีหลายประเภท 

 

 1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อากาศและอาณาเขตอากาศ: อากาศเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาชีวิตบนโลก การมีคุณภาพอากาศที่ดีช่วยให้มีชีวิตอยู่อย่างมั่นคง สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านอากาศได้แก่ มลพิษในอากาศ เช่น ก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดปัญหาพิษสำหรับชีวิตบนโลก รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่มนุษย์กำลังต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ (เช่น การร้อนในระดับโลก)
 2. พื้นที่ดิน: สภาพแวดล้อมทางพื้นที่ดินมีผลต่อความเจริญเติบโตของพืชและการระบายน้ำ เช่น การควบคุมสภาพดินเพื่อป้องกันการกัดเซาะและการแผ่รังสี การควบคุมการใช้พื้นที่เพื่อประกอบการเกษตรหรือการสร้างสิ่งก่อสร้าง การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีปัญหาในการประกอบการเช่น การกำจัดขยะให้เกิดการนำไปใช้ใหม่ เป็นต้น
 3. น้ำและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำ: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการรอดชีวิตและเป็นที่ต้องการของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับน้ำคือการควบคุมการใช้น้ำในการเกษตรและอุตสาหกรรม การติดตั้งระบบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำ และป้องกันการเกิดน้ำท่วมน้ำเค็มในพื้นที่ภูมิภาคทางชายฝั่ง
 4. พลังงาน: สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานรวมถึงทรัพยากรทางพลังงานที่ใช้ในการผลิตพลังงาน การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทดแทน รวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานที่ไม่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม เช่น การเผาถ่านหรือการใช้เชื้อเพลิงที่มีส่วนสูงในการก่อให้เกิดภูมิภาคร้อน ๆ
 5. สิ่งปนเปื้อน: สิ่งปนเปื้อนทางอากาศ น้ำ และพื้นที่ดิน เป็นปัญหาสำคัญในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ต้องเผชิญหน้า สิ่งปนเปื้อนสามารถมาจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม การขนส่ง และกิจกรรมความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น สารเคมีพิษ สิ่งเสีย และพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษการรักษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพและความเจริญเติบโตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก การรักษาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของมนุษย์และธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างโลกที่ยั่งยืนในอนาคต

 

ปัจจัยทางกายภาพที่สำคัญสำหรับสิ่งแวดล้อม

 

 1. อากาศ: คุณภาพของอากาศมีผลต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อากาศที่มีมลพิษหรือสารก่อมลภาวะอาจทำให้เกิดโรคหรือปัญหาการหายใจ การลดมลพิษและปรับปรุงคุณภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม
 2. น้ำ: การมีน้ำที่สะอาดและปลอดภัยมีความสำคัญต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ น้ำที่มีมลพิษหรือสารเคมีอาจเป็นอันตรายและส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ การดูแลรักษาและการบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
 3. พื้นที่ทางภูมิศาสตร์: การรักษาความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น ป่าไม้ ทะเล และอ่าว เป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนชีวิตของสัตว์และพืชที่อยู่ในพื้นที่
 4. ทรัพยากรธรรมชาติ: การรักษาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ที่ดิน และปลายาง เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาติและรักษาการใช้ทรัพยากรให้ยั่งยืน
 5. เสียง: ระดับเสียงที่สูงหรือเสียงรบกวนที่รุนแรงสามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การควบคุมระดับเสียงและการลดเสียงรบกวนเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
 6. สิ่งปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์: ปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น การวางแผนการใช้พื้นที่เมือง การออกแบบการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น การรักษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สำคัญในการสร้างสุขภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การรักษาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนทั่วโลกเพื่อให้เกิดการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว

 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)

 

 1. บ้านหรือที่อยู่อาศัย: สภาพแวดล้อมในบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่เป็นมากกว่าเพียงที่นอนหลับ เช่น สภาพแวดล้อมที่ให้ความสะดวกสบายในการทำกิจกรรมประจำวัน เช่น พื้นที่ทำงาน พื้นที่ในการทำกิจกรรมทางกายภาพ เป็นต้น
 2. พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ที่เปิดกว้าง: การมีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดกว้างเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เรามีความผ่อนคลาย และสามารถทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการพักผ่อนได้อย่างเหมาะสม
 3. ภูมิภาคภูมิภาค: สภาพแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนโลกมีความหลากหลายกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพอากาศและอย่างอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของคนในภูมิภาคนั้น ๆ
 4. สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน: สภาพแวดล้อมที่ทำงานมีความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในสถานที่ทำงาน เช่น การมีพื้นที่เปิดกว้างสำหรับพักผ่อน การมีแสงสว่างที่เพียงพอและความเงียบสงบในการทำงาน การให้ความสำคัญในการสร้างและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมสามารถส่งเสริมสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ควรสนุกสนานและประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนค่ะ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง